Bài văn khấn lễ thánh mẫu Liễu Hạnh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hương tử chúng con kính lạy:

– Thánh mẫu Liễu Hạnh, Chế Thắng Hòa Diệu, Đại vương “Tối linh chí linh”.

– Mẫu Đệ nhất thiên tiên!

– Mẫu Đệ nhị thượng ngàn!

– Mẫu Đệ tam thoải cung!

Hương tử con là …………….

Ngụ tại …………….

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại: Phủ Tây Hồ, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ

Thành kính dang lễ vật…………….

Cung thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu, vua cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh, Hội đồng các quan, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị quan Hoàng, thập nhị chầu cô, Thập nhị quan cậu, Ngũ lôi thiên tướng, Ngũ hổ thần quan, Thanh Bạch xà thần, chấp kỳ lễ bạc chứng giám phù hộ cho hương tử con được hưởng: Gia quyến bình an mạnh khỏe, đắc tài, đắc lộc, đắc thọ, bách sự như ý…

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn tấu