Bài văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! 

Hương tử chúng con kính lạy:

– Tam giới Thiên Chúa cập nhất thiết Thánh chúng.

– Tam phủ công đồng, Tứ phủ vạn linh.

– Thiên tiên Thánh mẫu, Địa thiên Thánh mẫu, Thủy tiên Thánh mẫu.

– Tứ phủ chầu bà, Ngũ vị Thánh ông, tả hữu quan hoàng.

– Nhị vị Thánh cô, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị Tiên nàng.

– Đương niên Hành khiển chí đức Tôn thần.

– Đương cảnh Thành Hoàng Bản Thổ đại vương.

– Ngũ hổ thần tướng, Thanh bạch xà Thần linh

– Đức Chúa kho Thánh mẫu hiển hoá anh linh.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………….

Ngụ tại …………….

Thành tâm sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật chí thiết một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin phù hộ cho hương tử con được: gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu được như ý.

Chúng con cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh mẫu.

Cẩn tấu