Bài văn khấn lễ Mẫu Thượng Ngàn

 Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

 Hương tử chúng con dốc kính lạy Đức chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn. Kính lạy Đức Thượng Ngàn Chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú, tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao.

 Kính lạy Chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, Bát bộ Sơn trang, mười hai Tiên Nương, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ Hổ, Bạch Xà Đại tướng.

 Hương tử con là ……………. Ngụ tại ……………. Nhân tiết ……. chúng con thân đến ……… Phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện.

 Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt. Độ cho chúng con cùng cả gia quyến, bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi hoạ ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

 Cẩn tấu